POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM XOOG.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i stroną internetową www.xoog.pl (dalej „Serwis”).

XOOG Holding sp. o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu www.xoog.pl, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”);
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej „UODO”);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 34).

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w naszej organizacji.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem niniejszej strony internetowej działającej w domenie www.xoog.pl, dalej: „Serwis”, oraz administratorem danych osobowych:

 1. osób korzystających z oferowanych przez nas usług,
 2. osób nawiązujących z nami współpracę w jakimkolwiek zakresie,
 3. osób komunikujących się z nami na podane w Serwisie dane kontaktowe,
 4. osób kontaktujących się z nami za pomocą formularzy udostępnionych w Serwisie,
 5. osób, które aplikują na proponowane stanowisko pracy w ramach prowadzonych procesów rekrutacji, a także tych, które przesłały CV, gdy rekrutacja nie jest aktualnie prowadzona,
 6. osób zapisujących się do usługi newsletter

jest XOOG Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956193, numer NIP: 1070008585 (dalej „XOOG” lub „Administrator”).

Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD). Zadania z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych w XOOG wykonuje wyznaczony pracownik, posiadający odpowiednią wiedzę i kwalifikację. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych możesz uzyskać z nim kontakt poprzez adres mail: rodo@xoog.pl .

III. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przechowywania danych osobowych

Osoby i podmioty korzystające z naszych usług i nawiązujące z nami współpracę

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług objętych naszą ofertą oraz wykonywanie zobowiązań
wynikających z zawartej umowy

Do momentu wykonania umowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

tj. wypełnienie ciążącego na nas obowiązku przechowywania dokumentów stanowiących dowody księgowe, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w prowadzeniu komunikacji z naszymi klientami, w tym jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi reprezentowanymi przez podmioty uprawnione do działania w ich imieniu i na ich rzecz w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług objętych naszą ofertą

Do momentu wykonania umowy lub załatwienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem

Osoby kontaktujące się na dane podane w Serwisie lub przez formularz kontaktowy

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażających się w prowadzeniu komunikacji z osobami zainteresowanymi naszą ofertą lub nawiązaniem współpracy z nami, w tym udzielanie odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie
potrzeby – podejmowanie innych działań zgodnie z prośbą osoby zainteresowanej

Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem

Osoby, które nadesłały CV lub osoby aplikujące na proponowane stanowisko pracy w związku z prowadzoną rekrutacją

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

tj.: 1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy (dotyczy tylko kandydatów na
pracowników)

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, które będą przeprowadzane przez nas w przyszłości

Do momentu zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub nadesłania CV bez prowadzonej rekrutacji – nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji lub nadesłania CV

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

tj. podjęcie przez nas działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę/współpracę

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy (dotyczy tylko kandydatów na pracowników)

Użytkownicy Serwisu, osoby kontaktowe

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w prowadzeniu komunikacji, w tym działań marketingowych, informacyjnych i handlowych

Do momentu wyrażenia sprzeciwu lub załatwienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie
przed ewentualnymi roszczeniami

Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

Osoby, które zapisały się na usługę newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

tj. zgoda na wysyłanie przez nas treści marketingowo-informacyjnych, w tym informacji handlowych o działalności naszej firmy, naszych ofertach, produktach, usługach za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do momentu wycofania zgody

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w prowadzeniu komunikacji, w tym działań marketingowych, informacyjnych i handlowych

Do momentu wyrażenia sprzeciwu lub wypisania się z newslettera

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Podane nam dane osobowe udostępniamy następującym grupom odbiorców:

a.   naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby prawidłowo wykonać powierzone im zadania służbowe. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie;

b.   innym podmiotom z grupy kapitałowej, w szczególności:

 • XOOG Development sp. z o.o. z/s w Warszawie (KRS: 0000888212),
 • XOOG Operator sp. z o.o. z/s w Warszawie (KRS: 0000932208),
 • XOOG Energy sp. z o.o. z/s w Warszawie (KRS: 0000916189),
 • Renewables Construction sp. z o.o. z/s w Warszawie (KRS: 0000956598);

c.    stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu efektywnego i prawidłowego wykonywania podejmowanych przez nas działań:

 • dostawcom usług IT, w tym dostawcom zapewniającym wykorzystanie i utrzymanie zasobów informatycznych, w szczególności poczty elektronicznej i strony internetowej;
 • podmiotom zapewniającym obsługę prawną;
 • podmiotom zapewniającym narzędzia internetowe, z których korzystamy aby świadczyć usługę newsletter, zbierać i analizować informacje o ruchu na naszym Serwisie (Google Analytics, GetResponse).

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wykorzystujemy jednak narzędzia internetowe, których dostawcy posiadają serwery w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy zapiszesz się do usługi newsletter lub gdy zgodzisz się na wykorzystywanie internetowych narzędzi analitycznych służących do zbierania i analizowania informacji o ruchu na naszej stronie internetowej. W takim wypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów prawnych określonych w RODO, które podlegają prawu Unii Europejskiej, m.in. za pomocą standardowych klauzul umownych.

VI. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie

Podstawa prawna przetwarzania

zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

wypełnienie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawo cofnięcia wyrażonej zgody

TAK

NIE

NIE

NIE

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

TAK

TAK

TAK

TAK

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych

TAK

TAK

TAK

TAK

prawo przeniesienia danych osobowych

TAK

TAK

NIE

NIE

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych

NIE

NIE

NIE

TAK

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody może nastąpić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu przez dane kontaktowe wskazane w sekcji I. ADMINISTRATOR.

Oprócz powyższych uprawnień każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że do przetwarzania jej danych doszło z naruszeniem przepisów prawa.

VII. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania

Konsekwencje niepodania danych osobowych

zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania;
brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów

zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
zawarcia umowy;
brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie

wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny
nałożony przepisami prawa; przechowywanie danych jest konieczne zgodnie z
regulacjami prawa podatkowego i rachunkowego

prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych w celach komunikacyjnych,
marketingowych i rekrutacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia
celów przetwarzania

VIII. POLITYKA COOKIES

Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe. Cookies, z których korzysta witryna przesyłane są do używanej przez niego przeglądarki i tam zapisywane; podczas kolejnych odwiedzin przeglądarka przesyła witrynie informację o przechowywanych cookies.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, X, Google+, w celu umożliwienia Tobie skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Wykorzystanie plików cookies w Serwisie

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.