Wprowadzenie 15-minutowego okresu rozliczeniowego

Wprowadzenie 15-minutowego okresu rozliczeniowego


Krok w stronę elastycznego i efektywnego rynku energii


Krok w stronę elastycznego i efektywnego rynku energii

ROZWIJAMY

Wprowadzenie 15-minutowego okresu rozliczeniowego miało na celu zwiększenie elastyczności i precyzji w zarządzaniu bilansowaniem energii, co jest istotne w kontekście rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się zmiennością produkcji.

TGE, NordPool oraz EPEX jako giełdy działające na polskim rynków energii, wprowadziły odpowiednie produkty, aby ułatwić przejście na nowy model handlu. To ważny krok w adaptacji rynku do bardziej dynamicznego i złożonego środowiska energetycznego. XOOG Operator jako jeden z uczestników rynku odnotował pierwszą transakcji w nowym systemie.

Następstwem zmiany związanej z przejściem na 15-minutowy okres rozliczeniowy są:
1. Lepsza elastyczność i precyzja: 15-minutowe interwały umożliwiają bardziej dokładne dopasowanie podaży do popytu, co może zmniejszyć potrzebę stosowania restrykcyjnych ograniczeń w produkcji i zużyciu energii.
2. Zmniejszenie kosztów bilansowania: Krótsze okresy rozliczeniowe mogą prowadzić do mniejszych odchyłek między prognozowaną a rzeczywistą produkcją i konsumpcją energii, co z kolei może obniżyć koszty bilansowania.
3. Ułatwienie integracji odnawialnych źródeł energii: Większa elastyczność w bilansowaniu systemu pomaga lepiej zarządzać zmiennością produkcji z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.
4. Większa konkurencyjność na rynku: Zmniejszenie ograniczeń może również przyczynić się do większej konkurencyjności na rynku, dając uczestnikom rynku więcej możliwości handlowych i lepsze warunki do reagowania na zmiany cen i popytu.

Zmiany w handlu energią są więc naturalnym krokiem w kierunku bardziej efektywnego i dynamicznego rynku.
Tego rodzaju reformy mogą mieć różne krótkoterminowe efekty, w tym również wzrost cen, z kilku powodów:

1. Przejściowe trudności adaptacyjne: Zmiana systemu rozliczeń może wiązać się z początkowymi trudnościami adaptacyjnymi dla uczestników rynku. Potrzeba dostosowania się do nowego systemu może powodować większą zmienność i niepewność na rynku.
2. Zwiększona zmienność cen: Nowe warunki rynkowe mogą prowadzić do większej zmienności cen, szczególnie w sytuacjach nagłych zmian podaży lub popytu.
3. Ograniczona elastyczność w początkowej fazie: Początkowo uczestnicy rynku mogą nie mieć wystarczającej elastyczności w swoich operacjach, co może prowadzić do sytuacji, gdzie nie mogą szybko reagować na zmiany cen, co może powodować ich wzrost.

W dłuższej perspektywie jednak, oczekuje się, że wprowadzenie 15-minutowego okresu rozliczeniowego przyczyni się do lepszego bilansowania systemu elektroenetrgetycznego oraz przejścia z zarządzania rozproszonymi jednostkami z central dispatch na self dispatch.
 

Ważna informacja dla członków rynku energii!

Ważna informacja dla członków rynku energii!

ROZWIJAMY

Okres rozliczeniowy dla rynków bilansujących energię w Polsce zmienia się na 15-minutową już od piątku 14 czerwca 2024.

Aby pomóc członkom rynku w pełni wykorzystać tę zmianę w handlu już 13 czerwca, Nord Pool wprowadził 15-minutowe produkty z datą dostawy 14 czerwca. Z dumą informujemy, że XOOG Operator odnotował pierwszą transakcję na polskim rynku z nową jednostką MTU.

Jest to ważna zmiana – Polska posiada znaczną liczbę instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych (słonecznych) w systemie, a kolejne zostaną uruchomione w najbliższej przyszłości. Nowe 15-minutowe okresy rozliczeniowe niezbilansowania zwiększą zdolność Operatora Systemu Przesyłowego do skuteczniejszego bilansowania rynku energii odnawialnej.

Zmianę komentuje Adam Wędrychowski, Członek Zarządu XOOG Operator. Produkty 15-minutowe pozwalają na lepsze bilansowanie pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku energii, gdzie nasycenie odnawialnymi źródłami energii jest bardzo wysokie. Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, środek ciężkości rynku przesuwa się z produktów terminowych w kierunku rynku spot i jak najbliżej dostawy. Jest to naturalny kierunek zmian w dobie transformacji energetycznej.

 

XOOG wprowadza nowe rozwiązanie w dziedzinie energii odnawialnej

XOOG wprowadza nowe rozwiązanie w dziedzinie energii odnawialnej


Magazyny energii przy inwestycjach energetycznych oraz obiektach przemysłowych.


Magazyny energii przy inwestycjach energetycznych oraz obiektach przemysłowych.

ROZWIJAMY

W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek energii odnawialnej oraz wyzwania związane ze stabilnością dostaw energii elektrycznej, XOOG integruje magazyny energii z przyszłymi instalacjami odnawialnych źródeł energii.

Ten proces stanowi naszą bezpośrednią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i efektywne zarządzanie nadprodukcją energii, co staje się coraz bardziej krytyczne w obliczu nadmiaru mocy generowanej m.in. przez nowe instalacje fotowoltaiczne.

W ostatnich latach Polska sieć elektroenergetyczna zmagała się z wyzwaniami spowodowanymi szybkim przyrostem liczby instalacji fotowoltaicznych w tym także prosumenckich.

Problem nadmiaru energii i lokalnych przeciążeń sieci, pogłębiany jest przez zaniedbania inwestycyjne i modernizacyjne Krajowego Systemu Elektroenergetycznego co doprowadziło do sytuacji, w której konieczne stało się poszukiwanie nowych rozwiązań zapewniających stabilność i niezawodność systemu elektroenergetycznego. XOOG, identyfikując te potrzeby, podjął decyzję o włączeniu magazynów energii do wszystkich swoich nowo projektowanych inwestycji wytwórczych.

Magazyny energii, będące integralną częścią inwestycji XOOG, umożliwią nie tylko efektywniejsze wykorzystanie nadprodukcji energii, ale także zagwarantują stabilność dostaw w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Dzięki tej innowacji XOOG stawia na zwiększenie niezawodności, elastyczności i efektywności swoich instalacji. Zdajemy sobie sprawę z wad i ograniczeń bateryjnych systemów dlatego aktywnie eksplorujemy nowe technologie w tym te kinetyczne czy też wodorowe.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań i dalszego rozwoju naszych projektów.

Wzmacnianie Polskiego Kapitału w Świecie Odnawialnych 
Źródeł Energii

Wzmacnianie Polskiego Kapitału w Świecie Odnawialnych 
Źródeł Energii


Misja Grupy XOOG

ROZWIJAMY

W kontekście globalnych działań na rzecz środowiska, rola lokalnego kapitału i przedsiębiorczości jest nie do przecenienia. W Grupie XOOG, naszym strategicznym zamierzeniem jest kreowanie silnej, niezależnej pozycji Polski w dynamicznie rozwijającym się sektorze Odnawialnych Źródeł Energii.

Nasze działania skupiają się na:
  • Rozwoju polskiego kapitału: Inwestowanie w polskie technologie i inicjatywy, aby zapewnić, że pieniądze wygenerowane dzięki zielonej energii wspierają lokalną gospodarkę.

  • Konsolidacji łańcucha dostaw: Praca z polskimi podmiotami na różnych etapach produkcji energii, aby wzmacniać naszą niezależność od zagranicznych dostawców.

  • Bezpieczeństwo energetyczne: Przy współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami, realizujemy projekty, które czynią Polskę energetycznie samowystarczalną. Jesteśmy dumni, że przez innowacyjne projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie OZE, aktywnie tworzymy biznes odporny na przyszłe wyzwania i zmieniające się warunki rynkowe.

Jesteśmy dumni, że przez innowacyjne projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie OZE, aktywnie tworzymy biznes odporny na przyszłe wyzwania i zmieniające się warunki rynkowe.

Budujemy fundamenty dla przyszłości energetycznej naszego kraju, gdzie polski kapitał nie tylko przetrwa, ale i rozkwitnie, dzięki zrównoważonemu podejściu do gospodarki i zaangażowaniu w czystą energię.

Transformacja Energetyczna

Transformacja Energetyczna


Grupa XOOG przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego kraju

ROZWIJAMY

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, bezpieczeństwo energetyczne stanowi kluczowy element stabilności i rozwoju każdego kraju.
Grupa XOOG odgrywa znaczącą rolę w tej transformacji, kładąc fundamenty pod przyszłość, w której energia jest czysta, efektywna i przede wszystkim dostępna dla wszystkich.

Nasze zaangażowanie w innowacyjność i zrównoważony rozwój znajduje odzwierciedlenie w roli koordynatora Klastrów Energii. Przez budowanie silnej współpracy między samorządami i sektorem przemysłowym, Grupa XOOG przyczynia się do kształtowania przyszłości energetyki w duchu zrównoważonego rozwoju.

Przez wspieranie członków inicjatyw klastrowych w procesach inwestycyjnych, Grupa XOOG staje się katalizatorem innowacji, sprzyjającym wprowadzaniu nowych technologii i modeli biznesowych, które z kolei wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Nasza praca w ramach KEPSY nie tylko przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji, ale również promuje świadome i odpowiedzialne korzystanie z zasobów, zapewniając jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo energetyczne dla przyszłych pokoleń.

Transformacja energetyczna to nie tylko technologia i inwestycje, to przede wszystkim ludzie i wspólnoty, które tworzą naszą przyszłość.