Poszukujemy gruntów o powierzchni co najmniej 1 ha. Preferujemy tereny niezabudowane, poza terenami zalewowymi z ustaloną strukturą własnościową.